มุกดาหาร ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

         เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
       โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายทักขพล แต้มทอง นักจัดการในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง นายวัฒนา ราชคำ เจ้าหน้าที่พระราชพิธี สำนักพระราชวัง พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
       ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว