13 ก.พ.61 จังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจตลาดสด ตามกิจกรรมส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ ณ ตลาดวัฒนธรรมพรเพชร

         เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ตลาดวัฒนธรรมพรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานออกตรวจตลาดสด ตามโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ประมงจังหวัดมุกดาหาร ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และเทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมออกตรวจสอบสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผู้บริโภคมีความปลอดภัยตลอดเทศกาลตรุษจีน ทั้งพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลา และสินค้าอื่นๆ
       โดยในการออกตรวจตลาดในครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำมุกดาหาร ได้ทำการตรวจตัวอย่างน้ำเพื่อหาสารฟอร์มาลีนจากสถานที่จำหน่ายอาหารทะเล ซึ่งไม่พบผู้กระทำผิด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังให้คำแนะนำผู้ประกอบการค้าขายให้เก็บรักษาสินค้าเกษตรอย่างถูกต้อง สด สะอาด ปรับปรุงสถานที่จำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะรวมทั้งแนะนำข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องและโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ ok ของกรมปศุสัตว์.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว