13 มี.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" รุ่นที่ 2

         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุดหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่อยงานราชการทุกส่วนของภาครัฐ และตลอดจนภาคเอกชน ประชาสังคม จะต้องร่วมกันกำหนดมาตรการหรือแนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ อันส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศ
       นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน การเสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 250 คน ประกอบด้วย ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร และเครือข่ายภาคประชาสังคม และเอกชน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว