จังหวัดมุกดาหาร เปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเลศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น ณ กองร้อย อส.จ.มห. 1 อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562 รวม 12 วัน โดยมีผู้เสพยาเสพติด สมัครใจเข้ารับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวน..75 คน และรุ่นเป็นรุ่นที่ 2 ปี 2562 จากทั้งหมด 6 รุ่น จำนวน 450 คน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารทั้ง 7 อำเภอ
         ทั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดให้สามารถ ลด ละ เลิกยาเสพติดได้ ภายใต้การบำบัดฟื้นฟูรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร, โรงพยาบาลมุกดาหาร, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตาล, / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร, สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร, สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว