มุกดาหาร ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งของพรรคการเมือง

         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดให้มีพิธีประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งของสมาชิกพรรคการเมือง ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง ตามเจตจำนงของพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่จะให้การเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนร่วมตรวจทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ประชาเพื่อให้ประเทศชาติ มีความสงบเรียบร้อยและชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนให้พรรคการเมืองตระหนักและเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของประเทศ
       โดยประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมืองดังกล่าวมี 7 ข้อ อาทิ พรรคจะดำเนินการควบคุมและกำกับดูแลมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองกรรมการบริหารสาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกพรรคการเมืองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
       ทั้งนี้ โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารทั้ง 2 เขต นักการเมืองท้องถิ่น ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด สมาชิกพรรคการเมือง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนส่วนราชการในจังหวัด ผู้แทนองค์กรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ดีเจประชาธิปไตย วิทยากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมใน พิธีประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งครั้งนี้จำนวน 400 คน
       โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประกาศ เจตจำนง ตัวต้านทานทุจริตการเลือกตั้งดังกล่าว พร้อมกับได้กล่าวว่า การกระทำทุจริตเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะมาเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารประเทศทุกระดับ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณงามความดี เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม หรือมีความเหมาะสมให้กับประชาชนเลือก และการทุจริตทางการเมือง หรือการเลือกตั้งถือเป็นมะเร็งร้ายในการพัฒนาประเทศ.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว