13 มิ.ย.61 เริ่มงานวันแรก !! หลังจากนายกรัฐมนตรีมีคำสั่ง “มลัยรัก ทองผา”กลับคืนตำแหน่งนายกอบจ. พร้อมรับใช้ชาวจังหวัดมุกดาหาร สานต่อโครงการรัฐบาลเต็มที่

         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางกลับเข้ามาทำงานเป็นวันแรก (ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6 /2561) โดยมีนายวิริยะ ทองผา พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ต่างมารอต้อนรับ โดยเมื่อมาถึง นางมลัยรัก ทองผา ได้เข้าสักการะศาลพระภูมิ ที่หน้าสำนักงาน จากนั้นออกมาพบปะพูดคุยกับผู้ที่มาต้อนรับกันอย่างคับคั่ง และรับช่อดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมกล่าวความรู้สึกและขอบคุณทุกคน ก่อนจะเดินทางขึ้นไปยังห้องทำงาน ชั้น 2 กราบสักการะพระพุทธรูป เพื่อความเป็นศิริมงคล
       นางมลัยรัก ทองผา เปิดเผยว่า เมื่อได้รับคำสั่งให้กลับมารับตำแหน่งเดิม ตนเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นการพิสูจน์แล้วว่าตนเองไม่ได้มีความผิดเกี่ยวกับคดีที่มีการกล่าวหาแต่อย่างใด ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าไม่มีความผิดอย่างที่ถูกข้อกล่าวหา และได้ยุติเรื่องแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ก็ได้มีคำสั่งให้คืนตำแหน่งกลับมาดังเดิม ซึ่งตนเองก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนา และแก้ใขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร อย่างเต็มที่ ต่อไป.

                         ** คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6 /2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ **

    ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2558 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 44/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการ ถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 35/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการ ถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 นั้น

   
บัดนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลผู้ที่มีรายชื่อและตําแหน่งตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งดังกล่าว ได้ถูกหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริง และยุติเรื่องแล้ว อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2558 ข้อ 7 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 ข้อ 2 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 44/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และข้อ 13 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 35/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งให้บุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้ กลับไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิม

   
1. นายสถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
    2. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
    3. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    4. นายชัยมงคล ไซยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า