ชมรมคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดมุกดาหาร จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโอกาสและทักษะอาชีพ รุ่นที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ศูนย์เรียนรู้ วัดเฉลิมชัย บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด

         เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์เรียนรู้ วัดเฉลิมชัย บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโอกาสและทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้ด้อยโอกาศและผู้ที่สนใจ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้แทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการต่างๆ และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งทางชมรมคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จัดระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2562
       ด้วย ชมรมคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุติธรรมมาโดยตลอด ปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนในด้านอาชีพและรายได้ จึงได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโอกาสและทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้ด้อยโอกาศและผู้ที่สนใจ ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกตามโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปปรับใช้ในชีวิตตนเอง และยังจะเป็นแบบอย่างในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับวิถีชีวิตของชุมชน และขยายผลแก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป.

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว