จังหวัดมุกดาหาร ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเน้นการป้องกันปราบปราม
และการรณรงค์ให้ประชาชนรู้เท่าทันกับสถานการณ์ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

         เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหารปี 2562 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดอบรม และบรรยายพิเศษนโยบายการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ฝ่ายปกครอง ที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระดับอำเภอ คณะทำงานทีมสหวิชาชีพ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายสตรีหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน
       นางมนัสนันท์ ศุภพิพัฒน์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานเกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่ และหามาตรการณ์ป้องกันมิให้มีการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
       นายชยัน ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมายจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง ทำให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบกับความมั่นคง และความน่าเชื่อถือของนานาประเทศ โดยเฉพาะยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศให้ประเทศไทยอยู่อันดับ เทียร์ 2 คือ คือประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายสหรัฐฯ แต่มีความพยายามปรับปรุงแก้ไข และจังหวัดมุกดาหาร ถึงแม้จะทางผ่าน และปลายทาง ที่ขบวนการค้ามนุษย์ใช้เป็นพื้นที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ ยังไม่มีคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ จึงฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้บูรณาการทำงานร่วมกัน ตามบทบาท หน้าที่ ภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว