15 พ.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร เปิดการประชุม Mekong Basin Disease Surveillance (MBDS) Outbreak Response & Risk Assessment Exercises

         เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบโต้การระบาดสาธารณสุข (กรณีซ้อมแผนรับการระบาดของโรคไข้หวัดนก ระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว) MBDS Outbreak Response & Risk Assessment Exercises (Table Top Exercise: Avian Influenza)โดยมี นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย และ ดร.สีบุนโฮม อัควง รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานร่วมในการประชุมครั้งนี้
       นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร การเปิดการประชุม Mekong Basin Disease Surveillance (MBDS) Outbreak Response & Risk Assessment Exercises กรณีซ้อมแผนรับ การระบาดของโรคไข้หวัดนกระหว่างประเทศ ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึงจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2561 ที่จังหวัดมุกดาหาร มีความเป็นมาและวัตถุประสงค์ดังนี้ จากสภาวะปัจจุบันภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ทุกๆปี จะมี โรคติดต่ออุบัติใหม่ เกิดขึ้นซึ่งล้วนแล้วแต่มีความซับซ้อน และมักส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม อย่างมาก เช่นการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ส เป็นต้น
       การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนงบประมาณจาก Defense Threat Reduction Agency (DTRA) ผ่านMBDS Office ซึ่งสนับสนุนการดําเนินงานเตรียมพร้อมรับมือ การระบาดของโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยการจําลองเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคระหว่างประเทศ และเพื่อทดสอบความสามารถของแต่ละประเทศในการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด และการระบาดของโรคการใช้และความเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและความสามารถในการปรับใช้ทรัพยากรมนุษย์และวัสดุได้ทันท่วงที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรคร่วมกัน จากบทเรียน ที่ได้รับจากการซ้อมจะนําไปจัดทําคู่มือการตอบสนองการระบาดและการประเมินความเสี่ยงใน อนาคต คู่มือฉบับนี้จะถูกส่งไปยัง DTRA Country Manager ต่อไป.