14 พ.ย.61 คุมประพฤติมุกดาหาร จัดประชุมเลือกประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ อําเภอเมืองมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุม ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร นางสาวจิตรปฏิมา เทียนศรี พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ รักราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่เพื่อเลือกตั้งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ อําเภอเมืองมุกดาหาร ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.2561 ซึ่งการประชุมและการเลือกตั้งดังกล่าวเสร็จสิ้นไปด้วยดี.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว