16 มิ.ย.60 บริษัทโตโยต้ามุกดาหาร ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมสถานประกอบการ"

         เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ บริษัทโตโยต้ามุกดาหาร (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำ คณะส่วนราชการต่างๆ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเยี่ยมสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดทำขึ้น เพื่อนำผู้บริหารของหน่วยงานราชการภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อรับทราบและศึกษาข้อมูลสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการผลิต การบริหาร การตลาด การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของ จังหวัดมุกดาหาร
         โดยมี ดร.อีดิธ นามประกาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร (1993) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ สำหรับการออกเยี่ยมสถานประกอบการตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเยี่ยมสถานประกอบการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะจากนายจ้าง แรงงานในสถานประกอบการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากสถานประกอบการมาวางแผนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นายจ้าง แรงงานในสถานประกอบการได้รับทราบนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดมุกดาหาร และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างส่วนราชการ นายจ้าง และแรงงานในสถานประกอบการ.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว