15 พ.ย. 61 จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม "รณรงค์การลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่ร่วมใจประชารัฐ" ณ แปลงนาเกษตรกร บ้านท่าไคร้

         เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการจัดงานวันรณรงค์การลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่ร่วมใจประชารัฐ ณ แปลงนา นายพรรณนา ราชิวงศ์ เกษตรกรบ้านท่าไคร้ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้จำนวนมาก
       นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม และบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตรวมกันจำหน่าย ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น มีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งพื้นที่บ้านนาไคร้ –บ้านนาแล เป็นอีกพื้นที่หนึ่งในเป้าหมายการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
       ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ได้สืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และประชาสัมพันธ์นโยบาย และมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรในคราวเดียวกัน จึงได้จัดงานวันรณรงค์การลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงใหญ่รวมใจประชารัฐ ในวันนี้ขึ้น
       ในขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่า สำหรับการลงแขกเกี่ยวข้าวถือเป็นประเพณีไทยจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งนอกจากทำให้ชุมชน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกิดความรักสามัคคีแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านแรงงานได้อีกทางหนึ่ง ควรอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ดีงามแบบนี้ใว้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และสืบเนื่องต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว