17 ธ.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษา "มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์" แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ปีการศึกษา 2561 จำนวน 77 ทุน

         เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้ง นักเรียนพิการ พระภิกษุ สามเณร ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร รวมจำนวน 77 ทุน มีนายเสถียร แสนอุบล ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
       โดยประเภททุนการศึกษาที่มอบ ได้แก่ ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา จำนวน 3 ทุน ทุนการศึกษารายปี จำนวน 47 ทุน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง จำนวน 15 ทุน ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ทุนนักเรียนพิการ(โรงเรียนโสตศึกษา) จำนวน 2 ทุน และทุนนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า จำนวน 10 ทุน รวมเงินทุนทั้งสิ้น 201,000 บาท
       ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวให้โอวาท ขอให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาไปแล้ว ได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาให้มากที่สุด และขอให้มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน และตั้งมั่นในการทำคุณความดี ขยัน อดทน เพื่อจะได้เป็นเป็นที่พึ่งของตนเอง และครอบครัว ทั้งจะได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศบ้านเมืองให้เจริญ ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว