18 ธ.ค.61 คุมประพฤติมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับ สนพ.มุกดาหาร จัดฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต หลักสูตร “การแปรรูปอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม"

         เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ บ้านกึ่งวิถีวัดศรีสะอาด บ้านโคกสูง ตําบลบางทรายใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้กระทําผิด และคืนคนดีสู่สังคม หลักสูตร “การแปรรูปอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม" ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิด
       นางรัชนี ภูขามคม ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดมุกดาหาร ในนามคณะทํางานโครงการฯ กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันมีผู้กระทําผิดตามภารกิจต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร กว่า 2,000 ราย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการเก็บข้อมูลของผู้กระทําผิดทราบว่า มีผู้กระทําผิดส่วนหนึ่งประสบปัญหาการว่างงาน และไม่มีอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ โดยเฉพาะผู้กระทําผิดในคดียาเสพติด ซึ่งหากบุคคลเหล่านี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ ให้สามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ผู้กระทําผิดสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในระดับครอบครัว และระดับชุมชนต่อไป
       ดังนั้น สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร โดยนางสาวจิตรปฎิมา เทียนศรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จึงได้บูรณาการร่วมกับสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร, บ้านกึ่งวิถี วัดศรีสะอาด บ้านโคกสูง, อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร และเครือข่ายภาคประชาชน จัดโครงการบูรณาการฝึกอาชีพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้กระทําผิดและคืนคนดีสู่สังคม ในหลักสูตร “การแปรรูปอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ใช้ระยะเวลาการอบรมจำนวน 4 คืน 5 วัน โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 30 คน ประกอบด้วยผู้กระทําผิดตามภารกิจของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 20 คน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและวิทยากร จํานวน 10 คน

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว