17 ธ.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 มุ่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

         เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเลศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559 - 2564) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ โดยเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ 2562
       โอกาสนี้ นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 การวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างประเด็นการประชาสัมพันธ์หลักระดับประเทศ กับประเด็นการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ใน 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม, ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาและการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญในระดับจังหวัด
       โดยในที่ประชุมได้พิจารณาให้เห็นชอบแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงประเด็นการประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ 37 ประเด็น รวม 42 โครงการ โดยหลังจากนี้สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร จะบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อบุคคล และช่องทางสื่อต่างๆ ให้แพร่หลายกว้างขวาง และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มากยิ่งขึ้น.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว