สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่มุกดาหาร ให้ความรู้ด้านผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพ

         เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพใน 5 ภูมิภาค จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมฯ ประกอบด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว