มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม 5 M Model ปีการศึกษา 2561

         เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม 5M Model ปีการศึกษา 2561 เพื่อกำกับติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การเสวนาเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม 5M Model” จากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 เครือข่าย และครูแกนนำ 5 คน การประกาศเจตนารมณ์ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรแก่สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันยอดเยี่ยมระดับประเทศ 6 โรงเรียน และการแจ้งข้อราชการที่สำคัญ อาทิ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) การประเมินผลการอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบ DLTV การคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว