มุกดาหาร เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562

         เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้าง และพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
       นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 ที่ผ่านมาตรวจพบสุนัขให้ผลบวกเป็นโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 34 ตัวอย่าง และในโคให้ผลบวก จำนวน 5 ตัวอย่าง นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านป่วย และตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ราย ดังนั้นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคสัตว์ติดคน จึงเป็นโรคทางสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร จึงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานความร่วมมือในการบูรณาการ เพื่อการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐ โดยร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพิ่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่ และพัฒนาอาสาสมัครเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฎิบัติงาน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมพื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นประชาชนและอาสาสมัครจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 54 แห่ง รวมจำนวน 162 คน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว