22 ธ.ค.61 สสจ.มุกดาหาร จัดมหกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้าง กระแสลด ละ เลิก การบริโภคปลาดิบ กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเครือข่ายเจ้าหน้าที่

         เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแส ลด ละ เลิก การบริโภคปลาดิบ กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดมุกดาหาร และการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 800 คน
       โดยมีการจัดกิจกรรม การขบวนเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส ลด ละ เลิก การบริโภคปลาดิบ ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ผ่านโรงแรมพลอยพาเลซ และเข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียนมุกดาหาร ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อรณรงค์สร้างกระแส ลด ละ เลิก การบริโภคปลาดิบ กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ตลอดจนเพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี โดยการลดละเลิกการบริโภคปลาดิบ ตลอดจน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี เหมาะสมกับวัย อายุ และสภาพร่างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ปลูกฝังความมีน้ำใจ มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว