24 ธ.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรม YOUNG PRD "สร้าง PR เยาวชนเลือดใหม่ นำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน"

         เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องกระดุมเงิน กระดุมทอง โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมสัมมนาเยาวชน YOUNG PRD ด้านการประชาสัมพันธ์ "สร้าง PR เยาวชนเลือดใหม่ นำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน"
       นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมสัมมนา ตามโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ประจำปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
       โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จากการถ่ายคลิปในโทรศัพท์มือถือ พร้อมมีการฝึกภาคปฎิบัติผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในหัวข้อ "การนำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน" โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เป็นคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จำนวน 25 คน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว