จังหวัดมุกดาหาร เปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “กศน.สร้างสุข กศน.มุกดาหาร เกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563

         เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา "กศน.มุกดาหาร เกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวว่า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ให้ผู้บริหาร ครู นักศึกษา กศน. และภาคีเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ สามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมให้นักศึกษา ครู และบุคลากร ได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อคัดเลือกนักกีฬา กศน.ในสังกัดเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาระดับภาคและระดับประเทศมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดอุบลราชธานี
       ในการแข่งขันกีฬา ต้านภัยยาเสพติด “กศน.สร้างสุข กศน.มุกดาหาร เกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด นักศึกษา กศน. ทั้ง 7 อำเภอเข้าร่วมแข่งขัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,216 คน โดยใช้เวลาในการแข่งขัน 1 วัน ในประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน ทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านรวม 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย, วอลเล่ย์บอลหญิงเซปักตระกร้อชาย, เซปักตระกร้อหญิง, เปตองคู่ผสม ชาย 2 หญิง 1 กรีฑาชาย และกรีฑาหญิง กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ ทีมผสม และวิ่งผลัดกระสอบ ชายหญิง
       นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ นอกจากสนองนโยบายของรัฐบาล ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการ ในการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาหรือ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม ได้แสดงออกซึ่งทักษะด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และตอบสนองยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งภายหลังพิธีเปิดการแข่งขัน เป็นการแข่งขันคู่เปิดสนามระหว่างทีมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร พบกับทีม กศน.จังหวัดมุกดาหาร ก่อนการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตามลำดับ.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว