26 ม.ค.61 รองผู้ว่าฯ มุกดาหาร เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

         เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ ศาลาการเปรียญวัดศรีมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูอาจารย์ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนภิกษุ สามเณร จำนวนกว่า 120 คนเข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระมหายุทธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน ป.ธ.8 รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร เจ้าวาสวัดเกษมสุข ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มาเป็นวิทยากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร สภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร มาร่วมให้ความรู้
       นายณัฏฐกิตติ์ คำมะวงศ์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าการจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรัก ความสำนึกภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย นิยมไทย หวงแหนมาตุภูมิบ้านเกิด ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดี ให้รู้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของศาสนาอย่างถูกต้อง ตระหนักถึงการพิทักษ์ รักษาชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง แก่ครอบครัว แต่ประเทศชาติ ต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว