28 ม.ค.61 อบจ.มุกดาหาร เปิดกีฬาเยาวชน พ่อบ้านแม่บ้าน ต้านยาเสพติด ตำบลโนนยาง ครั้งที่ 36

         เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.10 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายทวีศักดิ์ ประทุมลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายประพันธ์ คนหาญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสุรินทร์ อุคำพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง ข้าราชการ ประชาชน ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนพ่อบ้านแม่บ้านต้านยาเสพติดตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทุกหมู่บ้านในตำบลโนนยาง โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน
       นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาที่ชุมชนทุกชุมชนกำลังประสบปัญหาเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่กลุ่มเยาวชน โดยทุกหน่วยงานต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีการพัฒนาทางด้านกีฬาและพัฒนาศักยภาพของคนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา อีกทั้ง ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด และเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีของเยาวชนและประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน ให้เกิดความสามัคคี รักใคร่ปองดอง การเล่นกีฬานอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการฝึกความสามัคคี ฝึกให้รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตลอดเป็นการยกระดับการกีฬาของเยาวชนให้สูงขึ้น.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว