นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดสระ การขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ
ตามโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พื้นที่ตำบลคำอาฮวน

         เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 นายกนก ศรีวิชัยนันท์นายอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย นายปรีชา สอิ้งทอง ปลัดอำเภอ นายมีนา เมืองโคตร ปลัดอำเภอและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบการขุดสระน้ำสาธารณะ ตามโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านเหล่าคราม หมู่ที่. 12 ต.คำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และบ้านโนนสะอาด ม. 7 ต.คำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
       นายกนก ศรีวิชัยนันท์นายอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า สืบเนื่องจากการลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ของ พลเอกประยุทธ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ผ่านมา และได้อนุมัติงบประมาณในการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้กับจังหวัดสุรินทร์จำนวน 500 ล้านบาท และจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรวมถึงจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดละ 200 ล้านบาท ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการส่งเสริมอาชีพเกษตกรหลังฤดูกาลทำนาปี.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว