ผู้ว่าฯ มุกดาหาร มอบประกาศเกียรติคุณใบรับรองมาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ หรือ มยส. และโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
       ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ประจำปี 2562 รวมจำนวน 17 แห่ง

       กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านแผนการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยใช้แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และเป็นหน่วยงานสนับสนุนแผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน เอาชนะยาเสพติด โดยการส่งเสริมการรวมตัวของทุกภาคส่วน รวมถึงสถานประกอบกิจการดําเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยในปี 2544 ได้เริ่มดําเนินการโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งกําหนดเกณฑ์ให้สถานประกอบกิจการที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ และได้พัฒนาเกณฑ์การดําเนินงานโครงการโรงงานสีขาว เข้าสู่ระบบมาตรฐานโดยการจัดทํามาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เพื่อเป็นเครื่องมือและกระบวนการตรวจประเมินที่เป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว