29 ส.ค. 61 อบจ.มุกดาหาร เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
สร้างความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับกลุ่มนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

         เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายวีระพล เทพากรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล, นางพัทธนันท์ แก้ววิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ร่วมพิธีเปิด มีนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 250 คน
       นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นจำนวนมากในแต่ละปีรัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นมาตรการเร่งด่วน โดยให้แต่ละจังหวัดรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งศูนย์อำนวยการทางถนนขึ้น โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งการสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุที่มีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับกลุ่มนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน รวมทั้งเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะสามารถลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากการจราจรทางถนนได้.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า